Главная
Пресс-релиз
Дискография
Афиша
Фонд
Автограф
Переписка
Акция
Музыкальное агентство
Гастрольное бюро
Разное
Каталог исполнителей
Новости
РЕКЛАМА

 

Главная | Каталог исполнителей | Е | Еврейская нар.

Menuha vesimha

Menuha vesimha
or layegudim
Yom shabaton
yom mahamadim
Shomrav vezohrav
gema meidim
Kile-shisha khol'
bruim veomdim
Shmei shamaim
eretz veyaim
Kol' tzva marom
gvogim veramim
Tanin veadam
vekhayat reamim
Kibeya adonai
tzur olamim
Gu asher diber
leam segulato
Shamor lekadsho
mibo vead tzeto
Shabat kodesh
yom hemdato
Kivo shavat
mikhol' melahto
Bemitzvat shaabat
al' yakhalitzah
Kum kra
elav yahlish leamtzah
Nishmat kol' hai
vegam naritzah
Akhol' besimkha
kikhvar raazah
Bemishne lekhem
vekidush raba
Berov mat'yanim
veruah nediva
Yizku lerav tuv
namit'angim ba
Beviat goel' lekhaei
berov mat'yanim
Veruah nediva
yizku lerav tuv
Namit'angim ba
beviat

 

  Rambler's Top100